Adee Kaye, Aeronautec, Bossart, Francois Rotier, Gemonova, H3Tactical, Haemmer, Ingersoll, Jacques Lemans F1, KHS, Kiber, Nite, Oniss, Perigaum, Praetorian, Rothenschild, SMW, SNOON, TAWATEC, Timex TX, Traser H3
Let op! Tijdelijk kunnen geen bestellingen worden geplaatst. Klik hier voor info.
 Watchalla Webstore (TM) Gratis verzending naar Verenigde Staten! Gratis verzending naar Verenigde Staten!
 Home Klik hier om € (EUR) als valuta te selecterenKlik hier om £ (GBP) als valuta te selecterenKlik hier om $ (USD) als valuta te selecteren NederlandsEnglishEspañolFrançais Inloggen Winkelwagen Afrekenen
Zoeken
 

Geavanceerd zoeken
Aanbiedingen
Tijdelijk extra aantrekkelijk geprijsd!
Assortiment
KHS
 
Traser H3
 
Traser H3 Ladyline
 
Gereedschap
 
 Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
van Uv Trading voor Levering aan Consumenten via Watchalla Webstore

Uv Trading staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 56552459. Adres: Burg vd Voort van Zijplaan 30, 3571VW Utrecht.

Watchalla Webstore is een online winkel voor horloges en aanverwante producten. Watchalla Webstore is onderdeel van Uv Trading.

Deze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de "Wet Verkoop op Afstand". Deze wet is een implementatie van Europese regelgeving en beoogt een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

U als wederpartij, een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna te noemen "Consument", aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling.


Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Uv Trading en de Consument waarop Uv Trading deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Uv Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

Uv Trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Bij een niet geaccepteerde bestelling wordt de Consument hiervan onder vermelding van de reden op de hoogte gesteld.


Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Uv Trading zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Uv Trading kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Het BTW tarief voor klanten van buiten de EU is 0%.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Betaling

Betaling is mogelijk op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces van Watchalla Webstore. Aan een betalingswijze kan een toeslag verbonden zijn. De Consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een automatisch gegenereerde bevestiging per e-mail met daarin vermeld alle voor de bestelling relevante gegevens, inclusief betalingsgegevens. De volgende betalingsmogelijkheden worden geboden:

 • Online door middel van een creditcard (Mastercard, Visa en American Express voor Nederland, voor andere landen ook andere creditcards waaronder Diners Club en Discover). De betaling wordt afgehandeld door PayPal Payment Service, een account bij PayPal is niet nodig voor het betalen met een creditcard. Door online authorisatie van de betaling weet de Consument direct of deze is goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
 • Online door middel van een betaling via iDEAL. De Consument dient hiervoor te beschikken over een Nederlandse bankrekening. Door online authorisatie van de betaling weet de Consument direct of deze is goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
 • Online door middel van een betaling via PayPal, de Consument dient hiervoor te beschikken over een PayPal account. Door online authorisatie van de betaling weet de Consument direct of deze is goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
 • Vooruitbetaling door overmaking van het totaalbedrag binnen 8 dagen na besteldatum onder vermelding van het betalingskenmerk (bijvoorbeeld d.m.v. een overschrijvingsformulier, telebankieren, internetbankieren of een telefonische overboeking). De benodigde betalingsgegevens staan vermeld op de bevestiging die de Consument per e-mail ontvangt na het plaatsen van een bestelling. Bestelde producten die op voorraad zijn worden 8 dagen voor de Consument gereserveerd.
 • Betaling aan de postbode (onder rembours) is alleen mogelijk voor bezorgadressen in Nederland. Hiervoor wordt een toeslag van € 15,00 in rekening gebracht.

Artikel 4. Levering en Leveringstermijn

De Consument is verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, waaronder adresgegevens, aan Uv Trading. De leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Consument deze juist en volledig aan Uv Trading ter beschikking heeft gesteld.

Voor bestelde producten die op voorraad zijn geldt dat deze binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling worden uitgeleverd. Producten die niet op voorraad zijn worden voor de Consument in bestelling genomen, de Consument wordt hiervan op de hoogte gesteld. In bestelling genomen producten zijn gewoonlijk beschikbaar voor verzending aan de Consument na 2 tot 10 werkdagen, dit is echter indicatief en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Uv Trading binnen een redelijke termijn uitvoering te geven aan de overeenkomst.

De Consument is tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen 30 kalenderdagen na de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Uv Trading heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De Consument is verplicht gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment dat deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.


Artikel 5. Eigendom en Risico

Alle door Uv Trading in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Uv Trading totdat de Consument alle verplichtingen uit de met Uv Trading gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op het moment van aflevering van de producten.


Artikel 6. Aanvaarding en Bedenktijd

De Consument mag de overeenkomst zonder opgaaf van reden binnen 14 kalenderdagen na aflevering ontbinden, daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. In het geval van ontbinding is de Consument verantwoordelijk voor het ongebruikt en in de originele verpakking retourzenden van de producten alsmede de bijbehorende factuur. De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de Consument. Nadat Uv Trading de geretourneerde producten in goede orde heeft ontvangen wordt het aankoopbedrag per direct terugbetaald aan de Consument.


Artikel 7. Klachten

De Consument dient de gekochte producten bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of het geleverde product aan de overeenkomst beantwoordt.

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Consument binnen 3 dagen na levering een klacht met betrekking tot deze constatering in te dienen bij Uv Trading. Een klacht dient door de Consument per e-mail, brief of fax kenbaar te worden gemaakt.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van geleverde producten zullen door Uv Trading serieus in behandeling worden genomen. Uv Trading zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen trachten op te lossen. De Consument wordt via e-mail door Uv Trading geïnformeerd.


Artikel 8. Garantie

Uv Trading garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Alle aangeboden producten worden geleverd met een fabrieksgarantie zoals deze door de betreffende fabrikant is vastgesteld. Door fabrikant en toeleverancier aan Uv Trading gegeven garanties voor producten worden aan de Consument overgedragen. Let op! Voor horloges geldt dat batterij, glas, kroon en band doorgaans buiten de garantiedekking vallen.

De Consument kan zich rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier wenden in geval van een defect binnen de garantieperiode. Uv Trading zal de Consument steeds actief begeleiden bij de afhandeling van een garantieclaim.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Uv Trading, de Consument of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen.


Artikel 9. Waterdichtheid

De Consument is bekend met de in dit artikel toegelichte betekenis van de verschillende aanduidingen van waterdichtheid. De verschillende gradaties van waterdichtheid uitgedrukt in ATM (atmosferische druk, 1 ATM komt overeen met 10 meter diepte) zijn theoretische aanduidingen. Ze geven de maximale druk aan waarbij een horloge waterdicht blijft in volledig bewegingsloze omstandigheden bij kamertemperatuur. Dit is een laboratorium-toestand waarbij zowel het horloge als het water in een stabiele toestand verkeren. In de realiteit komt dit nooit voor, zeker niet bij het zwemmen of duiken. Zo verhoogt bijvoorbeeld een beweging van de arm door het water de druk op een horloge enorm. Een horloge mag daarom nooit gedragen worden op dieptes zoals die in laboratorium-testmachines gemeten zijn. Onderstaand overzicht geeft een goede indruk van de gebruiksmogelijkheden bij de verschillende aanduidingen van waterdichtheid.
 • Water Resistant 1 ATM
  Beperkte voorzieningen tegen het binnendringen van water. Contact met water dient te worden vermeden.
 • Water Resistant 3 ATM
  Gering contact met water mogelijk zoals bij het handen wassen en in de regen (niet onderdompelen).
 • Water Resistant 5 ATM
  Contact met water mogelijk zoals bij het handen wassen, in de regen en bij keukenarbeid (kortstondig onderdompelen mogelijk).
 • Water Resistant 10 ATM
  Bestand tegen water bij zwemmen, douchen en snorkelen.
 • Water Resistant 20 ATM
  Bestand tegen water bij recreatief duiken (niet dieper dan 30 meter).
 • Water Resistant 100 ATM
  Gemaakt voor diepzeeduiken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien de door Uv Trading geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Uv Trading ten opzichte van de Consument beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder "Garantie" is vastgelegd.

Uv Trading is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Consument.

Uv Trading is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Uv Trading, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de koopsom van het betreffende product.


Artikel 11. Overmacht

Uv Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 12. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 OK
Klantenservice
Gratis Verzending
Eenvoudig Betalen
Niet Goed, Geld Terug
Over Watchalla
Privacy Verklaring
Algemene Voorwaarden
Contact met Watchalla
Winkelwagen
... geen producten ...
Betalingswijzen
Voor het online kopen van onze producten bieden wij u een aantal makkelijke betalingsmogelijkheden.

Credit-card (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, etc.), iDEAL, PayPal, Vooruitbetaling via bank of giro (internetbankieren, telebankieren, overschrijvingsformulier, telefonische overboeking), onder rembours via TNT Post.


Uv Trading is PayPal verified
Wij verzenden met UPS, TNT en DPD. Snel en betrouwbaar.
       donderdag 16 augustus, 2018